Σχέδιο Δράσης Στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Τρίπολης

Οι Στρατηγικοί Στόχοι εξειδικεύονται σε Άξονες Στρατηγικής (Α.Σ.). Η επικαιροποιημένη ΣΒΑΑ του Δήμου Τρίπολης για την ΠΠ 2021-2027 διαρθρώνεται σε τέσσερις Άξονες Στρατηγικής που αναφέρονται κατωτέρω, οι οποίοι με τη σειρά τους εξειδικεύονται σε Ειδικούς Στόχους (Ε.Σ.):

Α.Σ.1.: Μετάβαση σε βελτιωμένες, βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές στο Δήμο Τρίπολης:

  • Ε.Σ.1.1.: Αναβάθμιση των αστικών υποδομών και λειτουργιών με έμφαση στην ανθεκτικότητα και στη βιωσιμότητα του Δήμου Τρίπολης.

Α.Σ.2.: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του πολιτιστικού και τουριστικού κεφαλαίου για την ενίσχυση της εικόνας του Δήμου Τρίπολης:

  • Ε.Σ.2.1.: Αναδιοργάνωση και ενίσχυση της προβολής της ταυτότητας και της εικόνας του Δήμου Τρίπολης για την ποιοτική ανασυγκρότηση και διεύρυνση του τουριστικού τομέα.
  • Ε.Σ.2.2.: Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων του Δήμου Τρίπολης.

Α.Σ.3.: Στήριξη του τοπικού οικονομικού περιβάλλοντος στο Δήμο Τρίπολης:

  • Ε.Σ.3.1.: Προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας στο Δήμο Τρίπολης για την αειφορική διαχείριση των πόρων.

Α.Σ.4.: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και προστασίας στο Δήμο Τρίπολης:

  • Ε.Σ.4.1.: Εκσυγχρονισμός των μηχανισμών και υπηρεσιών συμπερίληψης και κοινωνικής στήριξης στο Δήμο Τρίπολης.