Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Τρίπολης

Η πρόταση εφαρμογής ΟΧΕ-ΒΑΑ στο Δήμο Τρίπολης για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».

Όραμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 αποτελεί το εξής:

«Η βελτίωση της εικόνας, η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου του αστικού κέντρου της Τρίπολης με παράλληλη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του ευρύτερου περιαστικού χώρου σε ένα πλαίσιο διασφάλισης της προστασίας των αξιόλογων φυσικών και πολιτιστικών πόρων του Δήμου Τρίπολης».

Ως Στρατηγικοί Στόχοι (Σ.Σ.) της ΣΒΑΑ 2021-2027 του Δήμου Τρίπολης τίθενται οι κατωτέρω:

  • Σ.Σ.1.: Εκσυγχρονισμός των αστικών υποδομών και λειτουργιών στη βάση της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας και της προώθησης «πράσινων» και έξυπνων προσεγγίσεων.
  • Σ.Σ.2.: Προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση των πολιτιστικών και τουριστικών πόρων, με παράλληλη ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης της Τρίπολης.
  • Σ.Σ.3.: Ενδυνάμωση και της τοπικής οικονομίας στη βάση ενίσχυσης της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της πράσινης οικονομίας.
  • Σ.Σ.4.: Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού για την προώθηση και ενίσχυση της συμπεριληπτικότητας, της κοινωνικής ένταξης και συνοχής.